Nazwa usługi: Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego
   
Kogo dotyczy: Obywatel Rzeczypospolitej, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego.
  • Aktualna fotografia, odpowiadająca wymogom zdjęcia jak do dokumentów paszportowych, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, pokazująca osobę w pozycji frontalnej:
  • a) osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.);
  • b) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • c) w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
   
Opłaty: Nie dotyczy.
   
Czas realizacji: Nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji odmawiającej wydanie dowodu osobistego składa się do wojewody właściwego ze względu na organ gminy będący wystawcą dowodu osobistego.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2081
urząd, Pałecznica, gmina, Małopolska