Nazwa usługi: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Wniosek od posiadacza nieruchomości, zawierający:

  1) Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody,

  2) Tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody,

  3) Nazwę gatunku drzewa lub krzewu,

  4) Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,

  5) Przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,

  6) Przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,

  7) Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,

  8) Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
 • Posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem, zobowiązany jest dołączyć do wniosku zgodę właściciela na usunięcie drzew lub krzewów. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1729
urząd, Pałecznica, gmina, Małopolska